پریدن به محتوای اصلی
   

حقوق بشر فراتر از اخبار


درک مطالبات حقوق بشری از دریچه اسناد و سازوکارهای بین المللی

ثبت نام بسته است

برنامه دوره

 • هفته اول

  مقدمه و مباحث بنیادین

 • هفته دوم

  حق حیات

 • هفته سوم

  منع شکنجه و سایر رفتارها و مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی و ترذیلی

 • هفته چهارم

  حق برخورداری از دادرسی منصفانه

 • هفته پنجم

  حق آزادی عقیده و بیان

 • هفته ششم

  ممنوعیت تبعیض

 • هفته هفتم

  حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

 • هفت هشتم

  ساز و کارهای حمایتی حقوق بشر و وظیفه تحقیق موارد نقض

1 سوال 1 جواب
2 سوال 2 جواب
3 سوال 3 جواب
4 سوال 4 جواب
5 سوال 5 جواب

هر روز در اخبار درباره جرایم علیه بشریت، کشتار غیرنظامیان، نقض حقوق مهاجران، پناهجویان و پناهندگان، سرکوب اعتراضات کارگری، دستگیری و آزار مدافعان حقوق بشر، اعدام، آلودگی آب و هوا و موضوعاتی از این دست می شنویم.

نقض همه جانبه حقوق بشر به حدی دنیای ما را احاطه کرده است که ممکن است فکر کنیم که حقوق بشر آرمانی و دست نیافتنی است. شکاف عمیقی بین حقوق به رسمیت شناخته شده بشر در قوانین و استانداردهای بین المللی و واقعیت تلخی که دولت ها برای ما رقم زده اند وجود دارد. اما اینکه امروز مجموعه ای از حقوق برای همه انسان ها در اسناد و کنوانسیون های بین المللی تعریف و رعایت آنها از دولت ها خواسته شده است خود دستاورد تکاپوی هزاران هزار انسان پس از فجایع انسانی نیمه اول قرن بیستم است.

چگونه می توان از پی شناخت این دستاورد بشری تکاپو برای رسیدن به زیستی بهتر و انسانی تر را ادامه داد؟ ساز و کارهای بین المللی برای تحقق حقوق بشر و مسئول نگهداشتن ناقضین آن کدامند؟

در این دوره، طی درسگفتارها و مصاحبه هایی با اساتید و متخصصان حوزه حقوق بشر بین الملل درباره مفهوم حقوق بشر، سیر رشد و گسترش قوانین حقوق بشری و مفاهیم جهان شمولی و تفکیک ناپذیری خواهید آموخت. همچنین به طور تفصیلی با برخی حقوق تضمین شده توسط اسناد و قوانین بین المللی همچون حق حیات، حق آزادی عقیده و بیان، حق برخورداری از دادرسی منصفانه و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز ساز و کارهای سازمان ملل و ضمانت های اجرایی برای حمایت از حقوق بشر و مسئول نگه داشتن ناقضان آن آشنا خواهید شد.

قابل توجه: دریافت گواهی این دوره، معادل ۲/۵ کردیت است. این کردیت قابل تبدیل در دوره های دانشگاهی ایران آکادمیاست. چنانچه شما دانشجوی دوره مطالعات اجتماعی ایران آکادمیا باشید و یا در آینده دانشجوی ایران آکادمیا شوید، با ارائه گواهی پایانی این دوره میتوانید ۲/۵ کردیت معافیت بگیرید.

Staff

Bahar Saba (Instructor and Course Designer)

Bahar Saba is a human rights researcher and advocate with years of experience working for international human rights organisations including Amnesty International. She holds an LLB from the University of Tehran, an LLM in Human Rights Law from the University of Nottingham, and an MPhil in Modern Middle Eastern Studies from the University of Oxford.
Staff

Dr. Yuval Ginbar

Legal Advisor at Amnesty International.
PhD Law, the University of Essex.
Staff

Dr. Nazila Ghanea

Associate Professor in International Human Rights Law, the University of Oxford. Associate Director of the Oxford Human Rights Hub.
Staff

Raha Bahreini

Researcher, Amnesty International.
LLM International Human Rights Law, the University of Essex.
JD, Osgoode Hall Law School, York University.
HBA Women and Gender Studies, the University of Toronto.
Staff

Hossein Raeesi

Adjunct Professor at Department of Law and Legal Studies, Carleton University.
LLB, Shiraz Law School. M.A. Tehran University.
Staff

Iain Byrne

Head of the Economic, Social and Cultural Rights team and Deputy Programme. Director in the Global Thematics Initiative Programme at Amnesty International.
Fellow at the Human Rights Centre, University of Essex.
LLB, the University of Manchester.
MA, Human Rights Law, University of Essex.
Diploma in advanced human rights law, the University of Turku.
Staff

Mervat Rishmawi

Human Rights Specialist.
Fellow at Human Rights Centre, University of Essex and Human Rights Law. Centre, University of Nottingham.
LLM in International Human Rights and Humanitarian Law, University of Essex.
Staff

Anna-Karin Holmlund

Senior UN Advocate at Amnesty International.
L.L.M, Human rights Law, University of Essex.
MA, Law, University of Lund.
Staff

Malavika Vartak

Amnesty International’s researcher/adviser on economic, social and cultural Rights.
Staff

Meghna Abraham

Director of Global Thematic Issues at Amnesty International.
Staff

Maya Foa

Director of the legal charity Reprieve
Master's Degree in Law, BPP University Law School
BA in French and Italian Literature, University of Oxford
Staff

Harriet McCulloch

Deputy Director of the legal charity Reprieve
Solicitor
Graduate Diploma in Law, University of Law
BA in English Language and Literature, University College London
۸ هفته مقدماتی